Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Pomoc prawna

Pomoc prawna

Dodano: 2011-07-13 11:19:18             Zmodyfikowano: 2016-01-07 12:05:39
Rejestr zmian
od 2016 r. w powiecie brzeskim działają 4 punkty
NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
ilustracja
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (osoba UPRAWNIONA):
(1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie
nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy
społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie
nienależnie pobranego świadczenia; lub (2) która posiada ważną Kartę Dużej
Rodziny; lub (3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego; lub (4) która posiada ważną legitymację weterana albo
legitymację weterana poszkodowanego; lub (5) która nie ukończyła 26 lat;
lub (6) która ukończyła 65 lat; lub (7) która w wyniku wystąpienia klęski
żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się
w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
Nieodpłatna pomoc prawna OBEJMUJE: (1) poinformowanie osoby
uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej
uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach; lub (2) wskazanie
osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; lub (3)
udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których
mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowo-administracyjnym; lub (4) sporządzenie projektu pisma
o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna NIE OBEJMUJE natomiast spraw:
(1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
(2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; (3) związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania
do rozpoczęcia tej działalności.
Brak rejonizacji i zapisów (pomoc udzielana jest według kolejności zgłoszeń
w danym dniu — z ważnych powodów osoba udzielająca pomocy może zmienić
kolejność). Pomoc nie może być udzielana telefonicznie, a telefony obsługiwane
są w trakcie dyżurów przy braku interesantów.
więcej w internecie: darmowapomocprawna.ms.gov.pl
 
Poniżej znajduje się również link do strony internetowej Sądu Okręgowego w Opolu, na której umieszczone są informacje dotyczące pozostałych instytucji udzielających pomocy prawnej.
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Brzegu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.